Afterschool equation

Much is being said about the prospects of a property tax in Oslo these days. No party wants that more than about a third of Oslo’s household should be eligilbe for the property tax. I’ll try to return to that topic shortly.

Faksimile av innlegget på trykk i Klassekampen 19/8
Faksimile av innlegget på trykk i Klassekampen 19. august 2015.

First, I’d like to share a letter that was on print in Klassekampn a few days ago. Here, I show how small the property tax is going to be compared to other fees charged for public services, even if SV were to get a majority in the city council to support our proposed tax. The parties on the left don’t simply want a property tax to get a laugh. We want it because we believe our city needs more money to provide its citizens with the services they deserve.

Here’s the letter:

This letter i, perhaps, somewhat unorthodox in its presentation. However, I believe Klassekampen’s readers will humour me. Consider the following equation:

Likning som beskriver likhet mellom betalt eiendomsskatt og utgifter til aktivitetsskole

Let B be the market value of a property in millions of kroner, and solve the equation with respect to it. This gives:

Likning løst for B. Svaret er 7,43 millioner

Now, we can consider the significance of the other values. They are as follows:

 • 0,8 – the property tax reduction factor for market values
 • 3 – the proposed lower threshold for the property tax in million kroner
 • 106 – calculation aid, 1 million
 • 0,007 – the highest legal rate of property tax, 7 per mille
 • 11 – the number of months in which afterschool is payable
 • 1874 – the monthly fee for half-day service in afterschool

It should now be clear that the lowest market value on a household’s property which makes that household stand to lose more on the introduction of a property tax than it stands to gain from free afterschools is 7,43 million. I believe this equation shows that the combination of these proposals will be of economic benefit to most households in Oslo with kids in afterschool.

Aktivitetsskolelikning

Det er mye snakk om eiendomsskatten i Oslo her om dagen. Ingen partier i Oslo vil at mer enn ca. en tredel av boligene i byen skal få eiendomsskatt.  Jeg skal prøve å skrive grundigere om det en av de neste dagene.

Faksimile av innlegget på trykk i Klassekampen 19/8
Faksimile av innlegget på trykk i Klassekampen 19. august 2015.

Først vil jeg dele et innlegg jeg hadde på trykk i Klassekampen for noen dager siden. Det illustrerer godt hvor liten eiendomsskatten vil bli i forhold til andre avgifter vi betaler for offentlige tjenester, selv om SV skulle få fullt gjennomslag for sin modell. Det er jo ikke sånn at partiene på venstresida vil ha eiendomsskatt for moro skyld. Vi vil ha det fordi vi mener kommunen trenger mer penger for å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på.

Her er i alle fall innlegget:

Denne ytringa er kanskje litt uortodoks i formen, men jeg tror Klassekampens lesere vil bære over med meg. Ta følgende likning:

Likning som beskriver likhet mellom betalt eiendomsskatt og utgifter til aktivitetsskole

La B være markedsverdien på en bolig i millioner kroner, og la oss løse likningen for denne. Vi får da:

Likning løst for B. Svaret er 7,43 millioner

Nå kan vi se på hva de øvrige verdiene representerer. De er som følger:

 • 0,8 – eiendomsskattelovens reduksjonsfaktor for boligers markedsverdi
 • 3 – Oslo SVs foreslåtte bunnfradrag for eiendomsskatt
 • 106 – omregningsfaktor, 1 million
 • 0,007 – den høyeste tillatte eiendomsskattesatsen, 7 promille
 • 11 – antall måneder med foreldrebetaling i Aktivitetsskolen
 • 1874 – den månedlige prisen for en halvdagsplass i Aktivitetsskolen i Oslo

Det bør nå være klart at den laveste markedsverdien for en husstands bolig som gjør at en husstand med barn i Aktivitetsskolen i Oslo vil tape på kombinasjonen av SVs forslag om eiendomsskatt og gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen er 7,43 millioner. Jeg mener regnestykket viser at denne kombinasjonen vil være økonomisk gunstig for de fleste husstander i Oslo med barn i Aktivitetsskolen.