Polemisk smørje?

Kjetil Rolness er storfornøyd med Preben Z. Møllers nye bok om voldtekt og politikk, og har funnet grunn til å rulle fram stortromma og resten av slagverket. «Voldtekt av fakta» var tittelen på hans lørdagskommentar 18. mai i Dagbladet. Den har fått et godt svar, og boka til Møller har fått et godt svar av bloggeren Vampus. Jeg har likevel lyst til å ta Rolness innlegg for meg litt mer detaljert: Med en sånn tittel bør det være veldig, veldig tørt der han har sine egne fakta, ikke minst når han hevder å avdekke noe i retning av et feminist-industrielt kompleks:

Faksimile av Dagbladet netts oppslag av Kjetil Rolness' lørdagskommentar.
Faksimile av Dagbladet netts oppslag av Kjetil Rolness’ lørdagskommentar.

Tror noen at feilinformasjonen er helt tilfeldig? […] egeninteressen av å svartmale norsk mannskultur, er åpenbar. For da gir tiltakene seg selv: Mer statsfeminisme. Større offentlige tilskudd til egen virksomhet.

som i sin sjølopptatte og ideologisk nærsynte ondskap bidrar til at

kvinners sikkerhet blir […] konkret svekket av feministiske pådriv i saken

og at

framtidige voldtektsofre […] ofres på kjønnspolitikkens alter.

Den som fyrer av sånne salver må forstå at han legger sin egen troverdighet på hoggestabben. Gir han så sitt publikum ei øks? Ja, jeg meiner han gjør seg skyldig i følgende: 1. villedende introduksjon, 2. selektiv sitatbruk, 3. feilbruk av statistikk og 4. direkte feil. Resultatet blir det jeg vil kalle ei polemisk smørje. Vi tar det i rekkefølge:

Radikalfeminismens hysteriske fruentimmere

Innledninga på Rolness’ innlegg tar i detalj for seg noen spesielle sitater. De framstår som spesielle fordi de er tatt ut av kontekst. Innledningsvis kan det se ut til at Rolness til en viss grad anerkjenner dette, i det han skriver om hvordan politiseringa av det private seksuallivet førte til at overgrep begått i parforhold blei anerkjent som nettopp det: overgrep.

Alt sammen feminismens fortjeneste, og applaudert av alle menn som elsker og respekterer kvinner.

Så langt er alt vel. Likevel er Rolness’ ambivalens tydelig, for

[…] politiseringen fortsatte. Plutselig var voldtekt en forbrytelse utført av mannskollektivet mot kvinnekollektivet.

Man kan nesten spørre seg om det egentlig er ambivalens: Rolness plasserer rett nok sitata som danner grunnmuren i angrepet han retter mot statsfeminismen i samme avsnitt (og samme tidsperiode) som de seirene han bruker til å anerkjenne feminismens nødvendighet. Likevel lar han være å anerkjenne at verkene han siterer ikke uten videre kan skilles fra det resultatet han hyller. Han impliserer brudd der «politiseringen fortsatte» – men var dette bruddet egentlig reelt? For å svare på dette må man nok gå grundigere til verks enn Rolness har hatt plass til. For å komme forbi dette kunne han f.eks. ha skrevet noe sånt som at «samtidig som ledende feminister fremma diskutable/problematiske påstander om patriarkatet og dets bruk av voldtekt som våpen mot kvinner, bidro teoriene og analysene til ei brei mobilisering […]». I stedet gjengir han altså sitatene ute av kontekst: Brownmillers bok hadde sitt utgangspunkt i hennes arbeid med voldtekt i krig, og Millett-sitatet er henta fra ei analyse av vold som en av mange faktorer i opprettholdelse av patriarkatet i ei brei, historisk og multikulturell analyse. I den lille konteksten han ser seg råd til vektlegger han bare vold i nære relasjoner. Klart det ser rart ut:

«Det private er politisk», lød tidens slagord, og det gav mening. Voldtekt og mishandling foregikk i ly av privatlivets fred, av menn som offeret kjente – og kanskje elsket. (mi utheving)

Der han «nøytralt» påpeker at Brownmillers påstand om at

Voldtekt er en bevisst avskrekkingsprosess, hverken mer eller mindre, og ved hjelp av denne trussel holder samtlige menn samtlige kvinner i en tilstand av frykt.» (Rolness’ utheving)

og Milletts utsagn om at

patriarkatet[s] voldsbruk [er] «utpreget seksuell av karakter og realiseres mest totalt gjennom voldtekt.»

Voldtekt i ekteskapet er forbudt i Nord-Amerika, det meste av Europa, samt spredte enkeltland, blant anna landa heilt sør i Afrika, Ecuador, Peru, Mauretania, India, Thailand og Australia
Voldtekt i ekteskap er fremdeles tillatt i svært mange land i verden. Kart fra Wikimedia Commons basert på tall fra 2009.

utgjør et «radikalt brudd med fakta», kunne lite være mer galt i den konteksten disse sitatene, gitt et minimum av velvillighet fra Rolness’ side burde vært lest i: Bruk av fysisk makt er et hvert maktforholds siste instans, og der bruk av fysisk makt er normalisert, er voldtekt det også. Særlig tydelig er dette i krig, der det også gjelder menn. Men også i nære forhold spiller dette inn unntak for ektemenns voldtekter blei først fjerna i Norge i 1971, tidsalderen Rolness anerkjenner feminismens bidrag i. Men sjøl i nabolandet vårt Finland var det unntak for voldtekt i ekteskapet fram til 1994, og for kun få år siden var det et tema knytta til vestlige styrkers nærvær i Afghanistan, da forslag om å legalisere ekteskapelig voldtekt blei behandla av Karzai-regimet. Voldtekt i ekteskap er fremdeles tillatt i svært mange av verdens land. Også i fredstid har voldtekt altså i mange samfunn vært sett på som noe normalt, eller i det minste i mange tilfeller noe det offentlige ikke skal bry seg med. Utsagnet om at

Voldtekt har vært fordømt og påstraffet i nærmest alle samfunn. Voldtekt vekker avsky hos nesten alle menn.

er derfor problematisk. Som jeg skal komme tilbake til, finnes det også holdningsstudier som påviser dette.

Kjønnsmaktperspektivet – en konspirasjonsteori?

Jeg er på ingen måte enig i alt det Brownmiller og Millett skriver, men jeg mener at analyser som tar utgangspunkt i at forestillinger om egenskaper, verdier og «naturlige forhold» ved kvinner og mellom mellom menn og kvinner kan påvirke holdninger og adferd har noe for seg. Det kan ikke utelukkes at et perspektiv på maktforhold mellom kjønnene kan ha noe for seg når man skal forstå voldtekt. Rolness’ setter derimot likhetstegn mellom kjønnsmaktperspektivet  og en karikert posisjon der alle menn er bevisste medsammensvorne – det er vanskelig å lese ordet «terrorist» uten å legge til grunn at det finnes et forsett:

i kjønnsmaktsperspektivet er [voldtektsmenn] bare menn. Og ikke nok med det: Alle andre menn [er] også skyldige, som medsammensvorne «terrorister»!

Han sammenligner deretter dette med konspirasjonsteorier om jøder og muslimer. Hva man enn måtte mene om dette perspektivet blir det da nødvendig å påpeke følgende: Mens det finnes dønn solid statistikk som beskriver hvordan menn sjøl i dagens likestilte Norge dominerer i ulike maktposisjoner, er det nødvendig å konstruere temmelig søkte sammenhenger for å påstå at jøder eller muslimer utøver en form for global (eller enda villere – nasjonal) dominans.

Donald Trump sier hårreisende voldtektsstatistikk i det amerikanske militæret er en naturlig konsekvens av at menn og kvinner er samla på samme sted.
Ikke noe å se her. Ingen dårlige holdninger. Bare å gå videre.

Enda viktigere er det at mens kjønnsmaktperspektivet i de aller fleste sammenhenger er et analytisk verktøy brukt i metodiske studier for å forstå sammehenger (men ja, det finnes vulgære varianter), er konspirasjonsteorier om jøder og muslimer ideologiske utvekster som metodisk fordekker sammenhenger og diskvalifiserer studier. Det er altså en forskjell i empirisk grunnlag og praktisk kvalitet mellom de to. Måten Rolness kobler pengetildelinga til Jenteforsvarets sjølforsvarskurs til «det radikalfeminist-industrielle komplekset» på, står ikke tilbake for konspirasjonsteorier i sin alminnelighet, så lenge han ikke påviser at disse kursene både er radikalfeministiske i sitt innhold (noe han vil få problemer med) og blei foretrukket framfor andre sjølforsvarskurs som ikke bygde på radikalfeministisk ideologi (noe han også ville få problemer med, siden de øvrige potensielle søkerne som har vært kjent i media driver kurs med tilsvarende innhold).

Grunnlaget for kjønnsmaktperspektivet

Når det gjelder innholdet i Brownmillers påstand, høres det unektelig fjernt ut når det blir presentert som en allmenn påstand, eller sammenholdt med kriminalitetsstatistikk. Som nevnt avhenger det likevel av perspektivet. Spørsmålet trenger ikke å være om det nødvendigvis er sånn, men om det i en gitt situasjon er mulig å skille for den som føler seg i en utsatt situasjon. Den som føler seg i ei sterk stilling har jo ikke noe å frykte, men kvinner som går aleine hjem om natta, ender opp ensomme i tilspissa situasjoner osv. – i hvilken grad vil frykt for å bli voldtatt bidra til å forme deres opptreden i situasjonen? I det lyset framstår ikke Brownmillers påstand like søkt. Gyldigheta til perspektivet kan lett påstås å være avhengig av situasjon og analysenivå.

Komplisert modell med mange faktorer, piler ut og inn, fram og tilbake. Ikke vesentlig for resten av innlegget.
En modell av hvordan strukturell bevissthet kan fungere. Jeg tar ikke stilling til om den er rett, men følte det passa med en illustrasjon her. Fra Wikimedia Commons.

Måten Rolness setter dette fram på, får meg til å tro at han ønsker å kaste vrak på alle strukturanalyser, og jeg kan ikke se at han andre steder tar til orde for at den slags kan være viktig. Som sosiolog gjør han nok egentlig det, og det er nærliggende å tro at han har valgt dette bort fordi han vil bruke mer av sin tilmålte kommentarplass til å raljere. For min del er det ikke slik at jeg mener de strukturanalysene som er dominerende nødvendigvis må være den heile og endelige sannheta. Det finnes strukturanalyser som står i et interessant motsetningsforhold til det radikalfeministiske kjønnsmaktsperspektivet uten – etter mi meining – at de nødvendigvis slår beina under det. Et poeng her er at visse miljøer som bevisst distanserer seg fra feminismen bruker tilsvarende resonnementer for å sannsynliggjøre at feminisme (forstått som radikalfeminisme) fremmer voldtektskultur gjennom å konsekvent underspille kvinners evne til å framstå som aktører, i motsetning til ofre. Dette bidrar i følge dem også til å øke risikoen for voldtekt begått av kvinner, fordi kvinners voldtekt av menn «ikke eksisterer». Det er likevel grunn til å spørre seg hvor relevant dette er i ulike sammenhenger. Når vi diskuterer overfallsvoldtekter begått mot kvinner framstår det i alle fall litt søkt.

Spørsmålet om hvilke perspektiver som er gyldige er på den andre sida til en viss grad et empirisk spørsmål. Jeg har ikke gjort noe omfattende litteraturstudium, men jeg har funnet en artikkel som tar for seg noen strukturspørsmål og studerer hvordan de virker i ulike kulturer. Denise A. Hines har studert dette (.pdf), og artikkelen inneholder flere opplysninger som er interessante i den debatten Rolness vil ha, bl.a.

 • Patriarkatsteorien får nokså svak støtte, det er svak statistisk sammenheng mellom kvinners makt generelt og hvor utsatte de er for voldtekt med bruk av fysisk tvang.
 • Der kvinner har mer generell makt i samfunnet er de også mer tilbøyelige til å voldta menn ved bruk av fysisk makt.
 • Generelle holdninger til det andre kjønnet er en god prediktor for forekomst av voldtekt, dvs. der forholdet mellom kvinner og menn i større grad betraktes som en kamp/et spill, oppgir flere å bli utsatt for overgrep.
Kartet viser at voldtektssituasjonen er relativt bra i Norge, og at kvinner er mest utsatt i Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia.
Kart som viser en vekta voldtektsindikator for ulike land i verden. Fra www.womanstats.org, der det også finnes andre interessante kart.

Artikkelen åpner riktignok for at egenskaper ved utvalget kan ha gjort effekten av kvinners generelle makt og status lavere når det gjelder i hvilken grad de blir ofre, fordi respondentene var universitetsstudenter, som må forventes å ha en noe høyere status enn unge kvinner generelt. Forekomsten av voldtekt med fysisk makt er i alle fall høyest på noen av det stedene der kvinnemaktindeksen er lavest: i India, Sør-Korea og nordre Mexico. Det er likevel interessant å merke seg at økt generell samfunnsmakt gir økt sannsynlighet for å opptre seksuelt voldelig – også, eller særlig for kvinner, for her ligger det jo faktisk en bekreftelse på en form for kjønnsmaktperspektiv. I og med at dette er en korrelasjonsstudie, er det likevel ikke mulig å si noe om hvilken vei årsakssammenhengen går. Et annet svært interessant moment er den høye andelen menn som oppgir å bli tvunget til sex av kvinner både i denne studien og i en amerikansk studie utført av CDC (.pdf, CDC tilsvarer det norske Folkehelseinstituttet).

Tiltak mot heile populasjonen

Som et sleivspark går det også an å nevne at Hines, sjøl i en studie som langt på vei avkrefter radikalfeministiske teoriers forklaringskraft siterer den «sprø» Brownmiller på hennes funn, og foreskriver følgende resept:

These results point towards a means of reducing sexual coercion within relationships. Specifically, people should be educated to view relationships as mutually pleasurable and supportive, and to respect the other person’s rights to accept or decline sexual advances.

Nå er det mulig jeg har fulgt dårlig med i timen, men mitt inntrykk er at de som har stått bak bredt anlagte holdningskampanjer, slik som Rolness kritikkobjekt Amnesty, nettopp har vektlagt det siste elementet her. Så kan man gjerne hevde at det kunne vært gjort mer målretta, og at det får ei slagside når det konsekvent er menn som framstilles som overgripere, men den norske statistikken om forholdet mellom offer og overgriper er nå en gang ganske tydelig på dette forholdet. Studiene jeg refererer til over tyder kanskje på at det finnes store mørketall for menn. Likevel er det vanskelig å laste den som skal utforme tiltak her og nå for å bruke beste tilgjengelige kunnskap.

Jeg bør sjølsagt være forsiktig med å tyne for mye ut av to studier, men forekomsten av overgrep generelt ligger såpass høyt at det er vanskelig å avgrense helt tydelig mellom vanlige menn og uvanlige voldtektsmenn, også: Hos Hines oppgir 2,8 % av menn og 2,3% av kvinner å ha blitt utsatt for seksuell vold i løpet av foregående år og hhv. 22,0 % og 24,5 % for en form for verbal tvang, som dekker alt fra å insistere på å ha sex uten kondom til verbale trusler for å tvinge seg til sex. Tallene for Gävle i Sverige, som kanskje er det landet som er mest sammenlignbart med Norge var i samme rekkefølge 1,3 % (menn!), 0,4 % (kvinner), 18,4 % og 14,7 %. Problemer knytta til seksuell grensesetting framstår som utbredt i en slik grad at det å iverksette milde tiltak slik som holdningskampanjer på populasjonsnivå ikke framstår helt bort i natta, i alle fall.

Beviset for radikalfeminismens domninans

Det er videre interessant å merke seg at det eneste eksempelet på den virkelighetsfjerne radikalfeminismens gjennomslag i den norske voldtektspolitikken Rolness finner det for godt å løfte fram finnes i et ensiders essay i Reforms rapport om antifeministisk netthat, skrevet av noen som på mange måter representerer et premieeksempel på et offer for slikt netthat. Det er pussig at han ikke nevner rapportens tema når han presenterer sitatet, om man ikke så etter, kunne man jo tro at den faktisk dreide seg om voldtekt. Når han snakker om betydninga av kvinnesyn, er han jo, som nevnt, inne på noe, men veit tydeligvis ikke at dette virker uavhengig av kultur. Gitt at de svenske dataene referert over er representative for bildet i Sverige som heilhet, har de jo lykkes ganske bra med å forhindre voldtekt av kvinner i internasjonal målestokk.

Når han refererer voldtektsutvalget er mye av det han skriver direkte feil, sjøl om det er et fokus på primærforebygging i voldtektsutvalgets innstilling, nevnes andre, målgruppespesifikke tiltak. Det er riktignok et noe tynt referansegrunnlag – én FAFO-rapport – som ligger til grunn for å vurdere hvilke karakteristika som finnes ved voldtektsmenn, men den bygger igjen på et antall referanser. Den viktigste av dem er trolig Ward, Keenan og Hudsons psykologiske gjennomgang og modell (betalingsmur), der det ganske riktig heter

incarcerated rapists are indiscriminable from men in the general prison population and may well resemble many males in the general population

I et seinere arbeid av Gannon et al. (også betalingsmur, Ward er også medforfatter her), der man har gått gjennom informasjon om dømte voldtektsmenn, finner vi mange av de karakteristika som Rolness og Møller trekker fram, men

Of course, it is likely that sociodemographic features such as ethnicity and socioeconomic status reflect generally biased arrest rates (Russell, 1984). However, despite this fact, incarcerated rapists appear similar on a range of sociodemographic variables to the general prison population, whereas child molesters’ sociodemographic features demarcate them from the rest of the prison population.

Her er det to momenter som er verdt å merke seg, jeg tar det siste først: Dette arbeidet er gjort med sikte på å karakterisere voldtektsforbrytere for psykologisk oppfølging, et perspektiv som går klart fram av sammenligninga med pedofile. Videre: I lys av den svært lave domfellelsesrata for voldtekt og de ikke ubetydelige kulturellle forskjellene mellom USA og Norge er ikke den følgende påstanden fra voldtektsutvalget helt håpløs – der heter at det

[…] ikke [finnes] sikker kunnskap om årsaker til at noen personer begår voldtekt. Forskningen gir ikke noe grunnlag for å tegne et entydig bilde av overgripere, – bortsett fra at de fleste som begår overgrep er menn.

Men joda, ser vi på dømte voldtektsmenn, så finnes det mye forskning, det er sant. Men da står vi også i fare for å studere den populasjonen av overgripere som passer best til de rådende forestillinger om hvem overgripere kan være. Det er kanskje spesielt risikabelt når det gjelder saker der bevisførselen er vanskelig. Det finnes imidlertid også forskning på ikke dømte, seksuelt aggressive personer. F.eks. viser Petty og Dawson (1989, betalingsmur igjen) at det finnes en aksept-stige når det gjelder bruk av makt i seksuelt lada situasjoner, og at unge menn som tyr til makt i slike situasjoner har en generelt høyere moralsk aksept for slik bruk av makt. De påviser at det er mulig å skille maktbrukerne fra respondenter generelt ved hjelp av visse psykologiske kriterier, men at profilen deres målt ved hjelp av disse kriteriene ikke avviker signifikant fra det generelle gjennomsnittet. Den samme akseptstigen viser seg i Amnestys rapport «Hvem bryr seg?» (.pdf, tabell 12, s17). Dette er sjølsagt ikke en fullgod litteraturgjennomgang, men bør være nok til å overbevise om at Rolness’ bastante formulering er problematisk.

Hat hvite hetero-menn. Bilde fra svenske Gay pride, der radikalfeminster bærer et banner med denne teksten.
Onde svenske radikalfeminister med alt for mye makt. De blir statsministre og sånn, bare se på statistikken. Her under svenske Gay Pride. Av Bengt Nyman [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons
Farlige Norge

Er det sånn at Norge er spesielt farlig for kvinner? Det kan virke som om det er dette spørsmålet Rolness mener det er viktig å svare på. Men det er det nok få andre som finner spesielt interessant. Det er åpenbart at om man bruker en absolutt målestokk, er Norge tvert i mot et spesielt trygt land for kvinner. Det er ikke til hinder for at den relative fordelinga av dødelig vold i Norge skiller seg ut ved å ha en overrepresentasjon av kvinner i forhold til andre land der den absolutte forekomsten av dødelig vold. Vi kan ikke vite om det er Rolness eller Dagbladets redaksjon som har satt inn lenkene i kommentaren, men om det er førstnevnte, er det påfallende at han ikke tar hensyn til den konkrete drøftinga av nettopp dette som finnes i artikkelen det er lenka til. Mens de 148 kvinnedrapene i Canada utgjør en like høy forekomst av kvinnedrap som i Norge, 4 per 1 million innbyggere, utgjør disse bare 27 % av alle drap, mens de i Norge utgjør 53 %. Dette er ikke «fullstendig misforstått statistikk,» som Rolness hevder:

Fordi det begås relativt få drap generelt i Norge, blir andelen partnerdrap høyt, selv om norske kvinner er blant de tryggeste i verden, også i eget hjem. (Rolness’ utheving)

Når vi er et av de landa i verden der det begås færrest drap per innbygger, er det liksom en automatikk i at det skal være en større andel partnerdrap? Er det fordi partnerdrap er særlig vanskelige å forebygge? Eller er det fordi det er blitt lagt større vekt på å forebygge den typen drap som typisk rammer menn? Verken det ene eller det andre passer med Rolness’ tilsynelatende oppfatning om at denne typen vold mot kvinner får overdrevent mye oppmerksomhet.

Er dette grunnlag for å si at vi her til lands har et særlig problem med holdningsdrevet kvinnevold? Et svar på dette spørsmålet krever nok at man går djupere inn i de tilfellene det er snakk om og undersøke motivasjonen. Det kunne jo f.eks. tenkes at årsaken til dette er at siden Norge er generelt mer likestilt enn de fleste andre land, så blir den «ridderlige» terskelen for å utøve vold mot kvinner senka, og norske kvinner mindre bundet av kjønnsrollemønster som gjør det vanskelig for dem å sjøl bruke vold, slik at de i større grad framprovoserer motvold fra sine partnere. Jeg har ikke kapasitet til å gå inn i dette her, men kan likevel konstatere at dette ikke er innvendinga Rolness bruker.

Kart som viser kvinners fysiske sikkerhet på en skala fra 1-5, der 1 er mest sikkert. Norge skårer 3. Ingen land skårer 1. Spania, Sverige, Frankrike og noen få andre land skårer 2. Det meste av Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia skårer 5.
Kart som viser kvinners fysiske sikkerhet i verdens land. Original fra www.womanstats.org.

Basert på hva han ellers skriver i kommentaren, blir den mest nærliggende slutninga at han mener overrepresentasjonen av kvinnedrap ikke er interessant. Jaja, Rolness’ – du om det. Men det er faktisk også galt at SSB slakter «disse» tallene, dersom vi tar bare ser på kvinnedrapsstatistikken. Det SSB skriver om kvinners utsatthet for vold i f.eks. denne artikkelen fra 2007 er helt på linje med UNECE-funnene Ny Tid presenterer, og inneholder dessuten interessante perspektiver for dem som måtte mene at tiltak mot voldtekt bør målrettes mot innvandrermenn: I 2004 var det 1 promille av den etnisk norske befolkninga som blei dømt for voldslovbrudd, mens den tilsvarende andelen blant det SSB den gangen kalte «ikke-vestlige» innvandrere var 3 promille. Domfellelsesrata for voldtekt er langt lavere, men dersom man, slik det framgår av arbeidene Rolness indirekte legger til grunn, går ut fra at voldtektstilbøyelighet samvarierer med tilbøyelighet til å begå annen voldskriminalitet, er andelen av den mannlige befolkninga i de to gruppene som urettmessig stigmatiseres av en påstand om at «alle menn er potensielle voldtektsmenn» omtrent like stor, og begge over 99 % (men ei eventuell stigmatisering er etter mitt syn altså et resultat av en misforståelse av hva slags situasjoner dette perspektivet er relevant i).

Vanskelig bevisførsel

Påstanden om at utvidelsen av voldtektsdefinisjonen har gjort bevisførselen vanskeligere er også gal. Her er det nok to aspekter som kommer inn: Den ene er forståelsen av relative tall, på samme måte som i spørsmålet om kvinnedrap. Siden antallet overgrep definert som voldtekt er blitt større ved å inkludere tilfeller der bevisførselen er vanskeligere, vil det nødvendigvis være sånn at andelen voldtektssaker med vanskelig bevissituasjon øker. Det andre aspektet som spiller en rolle er at bruken av DNA-bevis nå er blitt så vanlig at det har blitt bygd ei forventning om at man må ha DNA-spor for at domfellelse skal være mulig. Dette var åpenbart ikke tilfelle før denne teknologien var i allmenn bruk.

Det at forventninger styrer realiteter på denne måten er også årsaken til at feminister reagerer på råd om hvordan man skal opptre for å unngå voldtekt. De aller fleste forstår at man er mer utsatt om man går hjem aleine, full og midt på natta, om man tar pirat-taxi og om man blir med ukjente på nachspiel. Problemet oppstår dersom det fester seg ei forestilling om at dette «ikke er noe skikkelige jenter skal gjøre». Når man analyserer spørsmålet prinsipielt er det åpenbart at det ikke spiller noen rolle for skyldsspørsmålet hva offeret for ei kriminell handling har foretatt seg. Likevel er det dessvere slik at spesielt i voldtektssaker har dette vist seg å ha stor betydning for utfallet i rettssaker. Det er bakgrunnen for at det har vært foreslått å avvikle juryordninga i voldtektssaker, og det er altså grunnen til at feminister tar til motmæle når kvinner blir foreskrevet ei begrensing på sin evne til å uttrykke seg sjøl, delta i aktiviteter og oppholde seg i det offentlige rom som resept på å unngå voldtekt.

Retthaversk uten tiltak

Det avgjørende spørsmålet som både Møller og hans våpendrager Rolness må svare på er hvor vi skal møte målgruppene på en måte som virker ikke-diskriminerende. De mener jo åpenbart ikke at vi skal fengsle alle ikke-vestlige menn med sosiale vansker, lav utdannelse, dårlig økonomi og tidligere voldsdommer på ubestemt tid. Hvor har de tenkt å oppsøke dem, og på hvilke måter vil de gjøre det? Det er jo fullt mulig å hevde at visse av tiltakene som allerede er igangsatt retter seg mot grupper som er overrepresentert: Natteravner ferdes der ofre og overgripere er mer konsentrert enn ellers i befolkninga: Blant folk på vei hjem fra byen. Introduksjonsprogrammene for innvandrere tar for seg norsk seksualmoral og -lovgiving i grupper som er lite kjent med disse, og kriminalomsorgens oppfølgingsprogrammer retter seg mot dem som er domfelt. Flere gode forslag mottas, med takk, men Rolness framsetter altså ingen.

Det er et godt prinsipp at man skal la være å skyte budbringeren. Den som kommer med et budskap bør lyttes til, sjøl om det passer dårlig med ens egne oppfatninger og prosjekt. For min egen del har irritasjonen over Rolness innlegg ikke bidratt til å bedre inntrykket av hvorvidt han har sitt på det tørre, men gjennom litteratursøkene jeg har gjort har jeg fått opp øynene i større grad for hvor utbredt kvinners overgrep mot menn kan være.

Det hjelper likevel å ha sitt på det tørre, hvis man vil bli tatt alvorlig. Dersom man i tillegg angriper ei gruppe politiske aktører for å ha ei irrasjonell tilnærming til et saksfelt, og sjøl gjør seg skyldig i ideologisk fordreiing, vel da har man tapt. Da er man ikke budbringer, men sjøl politisk aktør og hykler. Rolness kan til tider være både morsom og interessant, men denne gangen tok han sin høye hest ut på glattholka og blei mest morsom for dem som liker akademisk slap stick. Jeg føler i alle fall at jeg har karakteristikken «polemisk smørje» på det tørre.

 

Forfatter: Benjamin

Trebarnspappa fra Oslo med røtter på Vestlandet. Farmasøyt. Prøver å forske. SVer.

6 kommentarer til «Polemisk smørje?»

 1. «Et poeng her er at visse miljøer som bevisst distanserer seg fra feminismen bruker tilsvarende resonnementer for å sannsynliggjøre at feminisme (forstått som radikalfeminisme) fremmer voldtektskultur gjennom å konsekvent underspille kvinners evne til å framstå som aktører, i motsetning til ofre. Dette bidrar i følge dem også til å øke risikoen for voldtekt begått av kvinner, fordi kvinners voldtekt av menn «ikke eksisterer». Det er likevel grunn til å spørre seg hvor relevant dette er i ulike sammenhenger. Når vi diskuterer overfallsvoldtekter begått mot kvinner framstår det i alle fall litt søkt.»

  Det er et annet aspekt ved kritikken av feminister i tillegg til det du skisserer overfor.

  Å kun diskutere overfallsvoldteker begått mot kvinner er veldig snevert.
  Mange feminister mener det bidrar til å «skjule» fest-voldteker, nachspiel-voldtekter etc. av kvinner. På samme måte kan man si at å snakke om voldtekt kun mot kvinner (eller kun voldtekt begått av menn) så «skjuler» man voldtekt av menn (eller voldtekt begått av kvinner).

  Dermed fant jeg avsnittet ditt som jeg har sitert ganske betegnende. At man diskuterer overfallsvoldtekt begått mot kvinner er høyst relevant til poenget om at voldtekt av menn og kvinnelige vordtektsforbrytere blir usynligjort ved at man underspiller kvinners evne til å fremstå som aktører (og også ved å overspille menns evne til å være overgriper på bekostning av fremstillingen av menn som ofre).

  Denne studien er nok av interesse: Mossige S, Huang L. The prevalence of sexual offences and abuse within a Norwegian youth population Nor J Epidemiol 2010; 20(1):53-62:

  For de mest alvorlige tilfellene av uønskede sexuelle opplevelser fra en liste på 9:
  1 av 3 (6,5% og 12%) som rapporterte uønsket vaginalt samleie var gutter.
  5,8% av gutter og 7,7% av jenter rapporterte uønsket oralsex.
  1,5% av gutter og 2,5% av jenter rapporterte uønsket analsex.

  Jentene oppgav 99% mannlige overgripere, men guttene oppgav 60% kvinnelige overgripere.

  På spørsmål om på hvilken form den første uønskede sexuelle opplevelsen var på svarte 9,6% av gutter at det skjedde ved fysisk makt (vold, trussel om vold, holdt fast) mens 31,1% av jentene rapporterte det samme.

  Undersøkelsen fant at omtrent 10% av voldtektsoffrene var men.

  Tatt i betraktning dette så fremstår voldtektsdebatten i Norge fryktelig skjev.

  .

  1. Hei. Takk for kommentaren og lenka. Som nevnt i innlegget er jeg overraska over den høye forekomsten av overgrep/grenseoverskridelser opplevd av menn i litteraturen. Jeg er enig med deg i at dette er underkommunisert. Jeg har vurdert å skrive ei oppfølging til dette innlegget, også fordi jeg har blitt gjort oppmerksom på en ny rapport som tar for seg hvem som står bak overgrep i en norsk kontekst (.pdf), men har ikke kommet så langt ennå. Jeg blei muligens i overkant opptatt av hvor polemisk Rolness var, og har nok også tatt litt lett på det som var hovedpoenget hans. Vi får se hva det blir tid til.

   I avsnittet du siterer var ikke poenget mitt så mye å si at de fleste voldtekter begått mot kvinner er overfallsvoldtekter som å si at det finnes situasjoner der perspektivet du trekker fram ikke framstår viktig for å forstå situasjonen i seg sjøl. Både når det gjelder menn og kvinner som ofre, er det likevel klart at overfallsvoldtektene får svært mye oppmerksomhet i forhold til den typen overgrep de fleste opplever, og at dette bidrar til å gi et skeivt bilde av hvem overgrepsofre er.

   1. Litt flisespikking til: Rapporten du omtaler som en rapport som tar for seg hvem som står bak overgrep i en norsk kontekst er ikke det. Det er en rapport som KUN tar for seg menn som står bak overgrep i en norsk kontekst. Igjen så er en ikke ubetydelig del av overgriperne utelatt.

    Ingen penis – ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrep ser på kvinnelige overgripere – men begrenser seg kun til kvinnelige overgripere mot barn.

    Omfanget av kvinners overgrep mot voksne menn vet vi svært lite om – annet enn at det trolig er svært underrapportert. Det ble en internasjonal nyhetssak da en kvinne i 2005 ble dømt for voldtekt av en mann i Bergen. Jeg husker godt hvordan offeret ble omtalt i nettavisenes kommentarfelt. Rannveig Svendby’s masteroppgave fra 2011 Fra de stummes leir inneholder intervjuer med menn som fortalte om sexuelle overgrep fra kvinner når de var voksne.

    1. Takk for flisespikkeri. Du har sjølsagt helt rett. Dette med agens bør jo strengt tatt ikke være så vanskelig å begripe heller, vi ser det jo faktisk stadig vekk: Alvdal-saken og den andre saken på Østlandet er eksempler det, sjøl om det ofterd blir brukt begrep som «barnemishandling» og «sexmisbruk» framfor voldtekt.

 2. «Samtidig som ledende feminister fremma diskutable/problematiske påstander om patriarkatet og dets bruk av voldtekt som våpen mot kvinner, bidro teoriene og analysene til ei brei mobilisering […]»

  Polemisk smørje, sa du?

  I en overraskende vending har jeg måttet ty til å forsvare Kjetil Rolness’ kjerneargument mot denne typen overivrig dekonstruksjon og oppgivelse over mannens provoserende penisvifting. Nå er dine betraktninger langt mer fattet enn Henning Gärtners motpolemikk i Dagbladet av 21. mai, men dine antagelser er vel så dårlig forsvart på et empirisk grunnlag. Kjønnsmaktperspektivet er et postulat, ikke en induksjon. Vi er således langt på vei vekk fra en faktabasert diskusjon og over i ideologiens tåkelagte skoddeland. Ikke at det er noe galt med ideologi, men om sannhet prater vi nok ikke lenger.

  Du kan lese mitt blogginnlegg her:
  http://antidefensiva.wordpress.com/2013/06/02/voldtektsmenn-er-forbrytere/

  1. Jau. Jeg har vel (etter at blodtåka la seg) gitt uttrykk for at jeg aksepterer Rolness’ hovedpoeng (alle menn er ikke like disponert for å voldta, og majoriteten overhodet ikke) andre steder, delvis også i sjølve innlegget. Som du skriver i bloggen din var det jo ikke akkurat ei oppfordring til velvillig lesing, det han skreiv. Det handla jo heller ikke bare om at han var polemisk, han fordreier også en god del i innlegget.

   Kall det gjerne et halmstrå, men i norsk lovgiving var det faktisk så utenkelig at en ektemann kunne voldta kona si fram til 1971 at det ikke var straffbart. Når det gjelder

   «[en] øvrighet eller rettsforståelse som forsvarer seksuelle overgrep,»

   slik du skriver på bloggen din, har de vel aldri hatt noen sterk stemme, de som har hevda at dette skjer gjennom en aktiv og bevisst ideologiproduksjon. Men forestillinga om verdige og uverdige ofre lever da i beste velgående? Når Rolness unngår å ta opp slike ting, er det ikke bare polemisk, det er litt, eller i alle fall bittelitt, intellektuelt uærlig. Så kan vi gjerne diskutere hva slike ting er et uttrykk for, men sikkert være enige om at Milletts forankring av patriarkatet i det gamle Mesopotamia er far fetched.

   Når det gjelder sitatet fra mitt innlegg, trenger jeg nok litt mating med teskei for å skjønne hva du vil fram til. Snakker vi om Kjønnsmaktsperspektivet (med stor K) eller flere mulige kjønnsmaktsperspektiv? Jeg vil tro mye avhenger av hvordan man besvarer det spørsmålet, både med hensyn til Rolness treffsikkerhet og med hensyn til i hvor stor grad det holder induktivt vann. Hva tenker du om funnene i Hines’ studie? Finnes det bedre belegg for at statlig kvinnepolitikk holder seg med radikalfeministisk ideologi enn et essay i en perifer rapport utgitt av en organisasjon med samme grad av binding til den rødgrønne regjeringa som Hege Storhaugs Human Rights Service? Legger statlig politikk virkelig til grunn at alle menn er potensielle overgripere på en måte som virker reelt stigmatiserende?

   For øvrig likte jeg innlegget ditt om pengespillsmonopolet.

Det er stengt for kommentarer.